Behaviorálně intervenční centrum pro děti s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami.

Motivuj

Pracujeme s motivací skrze hru a zábavu.

Využíváme metody a strategie učení založené na důkazech 

(evidence-based practice).

Oslavuj

Oslavujeme každý malý krok na cestě k samostatnosti​.

O nás

ABA strategie s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení poskytující behaviorální intervenci dětem s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami od 18 měsíců do 10 let. Využívají se zde metody a strategie učení vycházející z aplikované behaviorální analýzy se zaměřením na analýzu verbálního chování (VB/ABA). 

Centrum své služby poskytuje od ledna 2018. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb získalo v roce 2021. ABA strategie s.r.o. je prvním poskytovatelem zdravotních služeb v ČR v oboru aplikované behaviorální analýzy ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o zdravotních službách“).

CO JE ABA

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je vědní disciplína, která se zabývá chováním a učením. Díky efektivním metodám učení vycházejícím z ABA, lze u dětí či dospělých smysluplně rozvíjet jejich repertoár dovedností a pomáhat tak zlepšovat kvalitu života jim i jejich blízkým.  

Behaviorální principy lze u dětí s autismem uplatňovat například při rozvoji:

  • funkční komunikace
  • dovedností nezbytných pro každodenní život (rozvoj spolupráce, akceptace zamítnutí přístupu k preferované aktivitě, akceptace změn, čekání,  toleranční dovednosti aj.)
  • sebeobslužných dovedností
  • hry a volnočasových aktivit
  • sociálních dovedností
  • akademických dovedností
  • prosociálního chování a eliminaci nežádoucího chování 

NAŠE SLUŽBY

Našim hlavním cílem je poskytovat kvalitní behaviorálně analytické služby dětem se zdravotním postižením, které jim mohou pomoci zmírňovat symptomatiku neurovývojových poruch, rozvíjet jejich potenciál a tím zvyšovat jejich šance na úspěšné zařazení do běžného života. Nedílnou součástí našich služeb je školení rodičů či jiných pečujících osob, jejichž role je při rozvoji dovedností dítěte nenahraditelná.

Druhým posláním centra je poskytovat zázemí pro praxe budoucím behaviorálním analytikům a behaviorálním technikům. Přípravu odborných pracovníků a účast na rozvoji oboru aplikované behaviorální analýzy, které je v ČR na samém počátku, považujeme za velmi důležitou. V zahraničí je tento obor již desítky let úspěšně etablován. Například v USA patří behaviorální intervence pro děti s poruchami autistického spektra k intervencím tzv. „první volby“ hrazené ze zdravotního pojištění.

Spolupracujeme