Co je aba?

Aplikovaná behaviorální analýza - evidence-based practice

Behaviorální analýza – aplikovaná behaviorální analýza – praktické využití ABA při práci s dětmi s autismem a jinými neurovývojovými poruchami

Behaviorální analýza je vědní obor, který se zabývá chováním a učením. Počátky oboru sahají do první poloviny 20. století a jeho filozofickým východiskem je behaviorismus. Tento vědní obor zkoumá funkční vztahy mezi člověkem a prostředím, ve kterém se vyskytuje. Na základě podrobné analýzy vysvětluje, proč určité chování vzniká, jaké faktory chování ovlivňují a jakým způsobem lze chování měnit (např. jak učit nové dovednosti, snižovat či zvyšovat frekvenci již získaného chování, nebo redukovat problémové chování a nahrazovat jej vhodným prosociálním chováním).

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je „praktickou“ částí behaviorální analýzy. ABA uplatňuje efektivní metody a strategie učení v každodenním životě. Díky nim lze učit děti či dospělé nové dovednosti, které pomohou zlepšit kvalitu života jim i jejich blízkým. 

ABA tedy není terapie ani specifická metoda učení pro děti s poruchami autistického spektra (dále jen PAS). Behaviorální principy jsou zákonité stejně tak jako například gravitace. Tyto principy lze používat všude tam, kde je potřeba něco učit. 

Využití aplikované behaviorální analýzy můžeme nalézt napříč různými obory, ať už v oblasti vzdělávání, výchovy, zdravotnictví, sportu, managmentu, životního prostředí nebo při zajišťování bezpečnosti práce. Zřejmě nejznámější je však využití ABA při vzdělávání a výchově děti s PAS. Díky principům založeným na ABA se u těchto dětí daří rozvíjet zejména jejich aktivní komunikaci, která jim umožňuje mnohem lépe vyjádřit své potřeby. 

Aplikovaná behaviorální analýza při vzdělávání a výchově dětí s PAS

Metody péče vychází z aplikované behaviorální analýzy (ABA) se zaměřením na analýzu verbálního chování (VB/ABA) a patří mezi metody založené na důkazech (Evidence-Based Practice, EBP). Tento typ intervence je v souladu s doporučenými postupy psychiatrické péče vydanými Psychiatrickou společností ČSL JEP.

V zahraničí, především v USA nebo Kanadě patří péče vycházející z ABA pro děti s poruchami autistického spektra k intervenci „první volby“. Tato péče je zároveň hrazená ze zdravotního pojištění.  Důraz je kladen zejména na intervenci v předškolním věku (Early Intensive Behavioral Intervention, EIBI) tak, aby bylo možné u dětí co nejvíce podpořit rozvoj dovedností a tím snížit náklady na péči v budoucnu. V České republice ABA intervenci stále není hrazena ze zdravotního pojištění.

Behaviorální principy leze u dětí s PAS uplatňovat při rozvoji komunikace, spolupráce, hry, rozvoji motoriky, vizuálního vnímání, sociálních a akademických dovedností, sebeobsluhy, při získávání tolerančních a jiných dovedností. Behaviorální strategie jsou také účinné při eliminaci nežádoucího chování a rozvoji prosociálního chování.

Co je ABA (v českém jazyce)

Co je ABA (v anglickém jazyce)

Intervence vycházející z aplikované behaviorální analýzy

(Baer, Wolf,  Risley, 1968)