tým aba strategie

Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA

Ředitelka centra, behaviorální analytik – hlavní supervizor

Kateřina vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2015 dokončila studium aplikované behaviorální analýzy na Florida Institute of Technology. V roce 2017 získala mezinárodní certifikaci BCBA a v roce 2020 získala odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního analytika, platnou také pro českou legislativu.

 Aplikované behaviorální analýze se věnuje od roku 2006, kdy začínala jako terapeut v domácím programu. Řadu let působila na mezinárodní škole v Praze u žáků s PAS v rámci inkluzivního vzdělávání. Později vedla ABA programy pro děti s PAS a jinými neurovývojovými poruchami v domácím prostředí i školských zařízeních. 

V současné době působí v centru ABA strategie, které založila v roce 2017. V rámci oboru aplikované behaviorální analýzy se věnuje přednáškové činnosti a podílí se na vzdělávání a přípravě dalších specialistů v oboru. 

Mgr. Petra Odehnalová, BCBA

Behaviorální analytik – supervizor

Petra vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě. Během studia strávila dva semestry v zahraničí, a to na Mid Sweden University ve Švédsku a University of Jyväskylä ve Finsku, kde pro ni byla největším přínosem praxe na místních základních školách. Roku 2018 dokončila studium aplikované behaviorální analýzy na Florida Institute of Technology

Svou praxi v oboru ABA začala roku 2017 v domácích programech pod vedením certifikovaného behaviorálního analytika. V září 2018 se přidala k týmu v centru ABA strategie. Mezinárodní certifikaci BCBA a odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního analytika získala na v létě roku 2021.

Mgr. Tereza Lehká, BCBA

Behaviorální analytik – supervizor

Tereza vystudovala bakalářský obor Speciální pedagogika – Vychovatelství na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V roce 2018 získala mezinárodní certifikaci RBT a roku 2020 také odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního technika. V roce 2020 dokončila studium aplikované behaviorální analýzy na Florida Institute of Technology. V září 2021 úspěšně obhájila magisterský titul v oboru Speciální pedagogika – Poradenství na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve stejném roce také získala mezinárodní certifikaci BCBA.  

Od roku 2013 pracuje s dětmi s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Oboru ABA se věnuje již od roku 2016. Dříve působila v NAUTIS jako osobní asistent, hlídala děti od 2 týdnů do 5 let v pražských agenturách. V ABA strategii působí od ledna 2018. 

Mgr. Tereza Pražská

 Behaviorální analytik asistent ve výcviku, behaviorální technik

Tereza vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu nastoupila nejprve jako asistent pedagoga, poté jako učitelka do třídy pro děti s PAS v MŠ speciální. V roce 2017 ukončila studium aplikované behaviorální analýzy na Florida Institute of Technology a začala pracovat v domácích programech pod odbornou supervizí. 

Po mateřské dovolené se v roce 2021 opět připojila k týmu ABA strategie, jehož byla součástí od samého počátku v roce 2018. V roce 2021 získala odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního technika.

Mgr. KLÁRA BERGMANNOVÁ

Behaviorální technik

Klára vystudovala magisterské studium Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Během svého studia pracovala v sociální firmě s lidmi se zdravotním postižením a následně na základní škole jako asistentka pedagoga v 8. ročníku. Ve svém volném čase dělala osobní asistentku dívce s PAS, kterou doprovázela na hodiny baletu. Klára každé léto organizuje letní dětský tábor. 

Během akademického roku 2021/2022 absolvovala akreditovaný kurz na Masarykově Univerzitě v Brně a následně získala odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního technika.

ima lachmanová

Behaviorální technik

Ima studuje obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci roční průběžné praxe organizovala výuku na základní škole speciální ve třídě dětí s PAS a středně těžkým až těžkým mentálním postižením. V roce 2019 absolvovala kurz Zdravotníka zotavovacích akcí pod záštitu Českého červeného kříže. Má za sebou čtyřletou zdravotnickou praxi na letních dětských táborech, adaptačních kurzech a školách v přírodě. Ve školním roce 2021/2022 se zapojila do Národního programu doučování na základní škole, kde pomáhala zvládnout látku žákům se specifickými poruchami učení  a odlišným mateřským jazykem. 

Během akademického roku 2022/2023 absolvovala akreditovaný kurz na Masarykově Univerzitě v Brně a následně získala odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního technika.

MGR. Zuzana Kolingerová

Administrativa

Zuzana je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době je na rodičovské dovolené a věnuje se hlavně svým třem dětem. Centrum ABA strategie, jak sama často říká, je její srdcovou záležitostí, a tak dle svých možností postupně přebírá a spravuje agendu administrativy.