Služby - aba intervence

BEHAVIORÁLNÍ INTERVENCE V CENTRU​

Na základě komplexního vstupního hodnocení je pro dítě vytvořen individuální behaviorální plán. Následná intervence je pak zaměřena na rozvoj deficitních oblastí, např.: rozvoj funkční komunikace, hry, sebeobsluhy, sociálních, akademických a jiných dovedností. Pozornost je věnována také redukci nežádoucího chování a rozvoji funkčního prosociálního chování. Individuální práce probíhá formou 1:1 a je poskytována v předem stanoveném počtu hodin týdně. Sezení s dítětem vede proškolený behaviorální technik pod supervizí behaviorálního analytika. Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují proces učení, je motivace. Intervence proto probíhá zejména formou hry. Intenzivní ABA program je určen dětem od 1,5 do 10 let. Součástí programu jsou pravidelné supervize rodičů v centru.

Nezbytnou součástí behaviorální intervence jsou pravidelné supervize určené především pro rodiče. Na supervizi je přítomný behaviorální analytik, který rodiče vede při práci s dítětem a předává mu základní kompetence pro rozvoj klíčových dovedností dítěte. Ze supervize je vypracována zpráva se zpětnou vazbou, cíli a postupy učení. Supervize je určena primárně pro rodiče, ale může se jí účastnit jakákoli blízká osoba, která o dítě pečuje.

SUPERVIZE V CENTRU

Supervizi v domácím prostředí, MŠ nebo ZŠ

Supervize v domácím či školním prostředí je zaměřena na rozvoj dovedností dítěte v jeho přirozeném prostředí. Behaviorální analytik může pomoci při volbě vhodných cílů a strategií učení. Hlavním záměrem je maximalizovat příležitosti pro učení tak, aby žák úspěšně naplňoval akademické, sociální či behaviorální cíle. Supervizi ve školním prostředí lze chápat nejenom jako podporu pro žáka, ale také jako podporu pedagogům. Ze supervize je vypracována zpráva se zpětnou vazbou, cíli a postupy učení.

Supervize on-line je vhodnou alternativou k supervizím v centru či přirozeném prostředí dítěte. Behaviorální analytik poskytuje konzultaci rodičům na dálku, prostřednictvím snadno nastavitelné virtuální schůzky na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Dítě se tak může učit nové dovednosti bez ohledu na vzdálenost. Ze supervize je vypracována zpráva se zpětnou vazbou, cíli a postupy učení.

Supervize on-line

Odborné praxe

 

 

Naše centrum poskytuje odbornou praxi studentům v rámci profese nelékařského zdravotnického pracovníka – behaviorální technikbehaviorální analytik.

 

 

Pokud by vás zajímalo konkrétní téma při výchově a vzdělávání dítěte s postižením, dejte nám vědět. Rádi pro vás seminář, workshop nebo webinář připravíme.

Semináře, workshopy a webináře

ABA intervence krok za krokem

Rozhovor s rodiči nebo pečujícími osobami je využit zejména při zjištění anamnézy klienta, informací o dříve či aktuálně poskytovaných službách a seznámením se se současnými potřebami klienta. Vstupní pohovor trvá 30-60 minut.

Vstupní behaviorální hodnocení pomáhá u dítěte identifikovat silné a slabé stránky v celé řadě kritických dovedností. Trvá obvykle 3-15 hodin. Časová náročnost je závislá na repertoáru dovedností dítěte, jeho spolupráci a míře maladaptivního chování. Toto hodnocení vypracovává behaviorální analytik ve spolupráci s behaviorálním technikem a rodiči nebo zákonným zástupcem dítěte. Hodnocení probíhá převážně formou přímého testování, částečně pak časově omezeným pozorováním. Pro testování nejčastěji využíváme hodnotící manuály VB-MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program), ABLLS-R (The Assessment of Basic Language and Learning Skills) nebo EFL (The Essential for Living).

Pokud se u dítěte vyskytuje výrazné nežádoucí chování, je administrováno funkční behaviorální hodnocení, které pomáhá identifikovat zdroje posílení udržující problémové chování v repertoáru. Toto hodnocení zahrnuje přímé i nepřímé hodnocení. Jeho účelem je stanovení hypotéz o vztahu mezi událostmi v prostředí a výskytem problémového chování. Na základě výsledků funkčního hodnocení chování je vypracován plán pro redukci problémového chování.

Na základě vstupního hodnocení je pro dítě sestaven individuální plán intervence. V tomto dokumentu jsou stanoveny jednotlivé cíle, a to obvykle na období jednoho roku. Na základě pravidelného sběru dat je program průběžně hodnocen a dle potřeby upravován.

Nezbytnou součástí behaviorální intervence jsou pravidelné supervize rodičů, či jiných pečujících osob. Na supervizi je přítomný behaviorální analytik, který rodiče či jinou pečující osobu vede při práci s dítětem. Ze supervize je vypracována zpráva se zpětnou vazbou, cíli a postupy učení.

Přímá práce behaviorálního technika s dítětem. Minimální počet hodin přímé intervence v centru je 6 hodin týdně. Sezení s dítětem probíhá v dopoledních nebo odpoledních blocích po dobu 2-3 hodin.

Behaviorální hodnocení dovedností je dle potřeby administrováno 1-2x ročně. Na základě evaluace jsou stanoveny nové cíle intervence. 

Před rokem, ve kterém dítě dovrší 10ti let, je intenzita poskytované péče postupně snižována. Pozornost je věnována především supervizím, na kterých jsou pečujícím osobám předávány klíčové kompetence.

Intervence je ukončena, pokud jsou naplněny stanovené cíle nebo dítě dovrší 10ti let věku. Dále může být intervence ukončena, pokud nepřináší výsledky, klient požádá o její ukončení nebo se na straně klienta či poskytovatele vyskytne bariéra bránící v jejím pokračování (stěhování, změna zdravotního stavu dítěte, porušení smluvních podmínek, atp.).